สื่อมัลติมีเดีย

ห้องที่ ๑ เปิดเมือง Sub Eng + Chi

ห้องที่ ๒ ครั้งเป็นทะเลปากอ่าว

ห้องที่ ๓ ลัดเมืองบางกอก

ห้องที่ ๕ ธนบุรี ราชธานีใหม่ใกล้ทะเล Sub Eng + Chi

ห้องที่ ๙ ปฐมวงศ์สกุลบุนนาค Sub Eng + Chi

ห้องที่ ๑๑ เมื่อความเจริญข้ามฝั่ง Sub Eng + Chi