โบสถ์

  • คริสจักรสำเหร่(Samre Church)
  • วัดซางตาครู้ส(Santa Cruz Catholic Church)