วัด

 • พระปรางค์ วัดระฆังโฆษิตาราม (Stupa of Wat Rakang)
 • วัดอรุณราชวราราม (Wat Arun Rajwarara)
 • วัดชัยพฤกษมาลา (Wat Chaiyaphrucmala)
 • วัดกัลยาณมิตร (Wat Kanlayanamit)
 • วัดราชโอรส (Wat Rajaoros)
 • วัดราชคฤห์ (Wat Rahkrueh)
 • วัดโมฬีโลกยาราม (Wat Molilokayaram)
 • วัดประยุรวงศาวาส (Wat Prayurawongsawas)
 • วัดประเสริฐสุทธาวาส (Wat Prasoet Sutthawat)
 • วัดนายโรง (Wat Nairong)
 • วัดสุวรรณาราม (Wat Suwannaram)
 • พระประธาน วัดอรุณราชวราราม (Buddha image in Wat Arun Ratchawararam)
 • วัดระฆังโฆษิตาราม (Wat Rakang Kositaram)