มัสยิด

  • สุเหร่าตึกขาว (Teuk Kao Mosque)
  • มัสยิดต้นสน (Tonson Mosque)