สายราชวงศ์จักรี ในกรุงธนบุรี

2

พระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒)

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

5

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

6

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรณรัศมี

7

พระศรีสุนทรโวหาร (ภู่)

8

สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา