สายขุนนางคลองบางหลวง

9

หลวงฤทธิ์ณรงค์รอน (เจ๊ก)

10

ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)

11

จางวางทั่ว พาทยโกศล

12

พระยาอาหารบริรักษ์ (ผึ่ง ชูโต)

13

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม)

14

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ)

15

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต)

16

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง)

17

เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร)

18

เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม)

19

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ)

20

ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์

21

เจ้าคุณพระประยูรวงศ์

22

นายบุศย์ สิมะเสถียร

23

เจ้าสัวตันลิบบ๊วย

24

ขุนโยธาสมุทร (ขุนด่ำ)

25

นายทองทศ ไวยทยานนท์

26

คุณพ่อมนู บุณยรัตกลิน

27

หลวงโกชาอิศหาก (เกิด บินอับดุลลา)

28

อาจารย์ภาวาส บุนนาค

29

Mr. Jacobus(Co)van Kessel

30

คุณยายยุพเยาว์ บุนนาค

31a

นายห้างอับดุลราฮิม

32

พระยาเทพหรู (ผาด เหมะจุฑะ)

33a
อนุชา รัตนมาลย์ (อเนก ชิตานุวัตร์)
34

เมี้ยน ช่วงรัศมี

35

หลวงบรรเทาทุกขลาภ

36

คุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ

37

บังใหญ่

38

แม่ผัน (อหะหมัดจุฬา)

39

หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

40

พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน)

41

พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน)

42

พระจุฬาราชมนตรี (เกษม)

43

พระจุฬาราชมนตรี (สอน)

44a

ไถง สุวรรณทัต

45

พระยามไหสวรรย์ (กอ สมบัติศิริ)

46

คุณหลวงบำเหน็จวรสาร (ผัน อินทรัตน์)

47

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

48

นายเพิ่ม อหะหมัดจุฬา

49

นายสง่า อหะหมัดจุฬา

50

หลวงแจ่มวิชาสอน (แจ่ม นิยมเหตุ)

51

ทศกัณฐ์

52

สหัสเดชะ

53

นายนก

54

นายเรือง

55

คุณยายเลื่อน

56

พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)

57

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

58

แม่เผือก ยุวบูรณ์

59

คุณหญิงผาด อาหารบริรักษ์

60

ทหารฝรั่งเศสเฝ้าป้อม ฯ

61

มารีอา ทองคำ จันทนภาพ

62

พระยาอาหารบริรักษ์ (ทิม ศิริสัมพันธ์)

63

คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ

64

นางผิน แจ่มวิชาสอน(ผิน นิยมเหตุ)

65

นางเจริญ พาทยโกศล

66

จางวางทั่ว พาทยโกศล

67

พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ๋ย บินอับดุลลาฮฺ)

68

ครูเทวาประสิทธิ์

69

ครูเหม เวชกร

70

พระครูโศภณกัลยาณวัตร

71

พัฒน์ เนตรรังษี

72

คุณยายชื้น(ประเสริฐกุล)สกุลแก้ว

73

ตันฉือฮวง

74

สง่า มะยุระสง่า มะยุระ

75

ครูล้วน ควันธรรม

76

หลวงโกชาอิสฮาก

77

พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์

78

ศาสตราจารย์พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์

79

ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส

80

ลุงจรินทร์ กลิ่นบุปผา

81

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี

82

พระยาสวัสดิ์วรวิถี

83

ปลัดเลย์

84

ขุนสง่าบุรี

85

คุณหญิงพวง พิศาลผลพานิช

86

พระนิยมนราธิราช (ประชาเชิด พิศาลบุตร)

87

พระพิศาลศุภผล (กอกือฮง)

88

หลวงพิศาลผลพานิช (กอกือหยิน)

89

คุณหญิงเนื่อง จ.จ. พิศาลผลพานิช

90

ล้อต๊อก หรือ สวง ทรัพย์สำรวย

91a

หลวงพิพิธเภสัช (ทองใบ)

92

พระเรี่ยม วิรัชชพาทย์

93

พระยาโกมารกุลมนตรี

94

พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล)

95

ครูจรูญ หว่างจันทร์

96

เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล)

97

ครูสมบูรณ์ สว่างจันทร์

98

หลวงอัคนีนฤมิตร (จิตร)

99

ครูทองหยิบ

100

หวังเต๊ะ