สมัยกรุงธน

1

พระพักตร์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สิน)