สื่อมัลติมีเดีย

ห้องที่ ๒ ครั้งเป็นทะเลปากอ่าว

ห้องที่ ๓ ลัดเมืองบางกอก